Najlepsze profesjonalne antyradary i antylasery

Gwarancja

Warunki dwuletniej gwarancji:

 1. Importer, JTK, ul. Malborska 8/13, 03-286 Warszawa (gwarant) gwarantuje niezawodność urządzenia przez 24 miesiące od zakupu.
  W tym czasie  bezpłatnie będzie usuwał uszkodzenia urządzenia pod warunkiem, że:
  – wszystkie elementy składowe urządzenia były używane zgodnie z przeznaczeniem, zamontowane zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu oraz      pracowały w warunkach wyszczególnionych w danych technicznych.
  – gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych ani wynikłych z działania substancji żrących, wody lub podobnie działających środków
  – użytkownik zawiadomił gwaranta niezwłocznie po odkryciu problemów z urządzeniem.
 2. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem, że użytkownik zarejestrował urządzenie na stronie internetowej gwaranta (Beltronics-Rejestracja)
  Rejestracja musi nastąpić w ciągu trzydziestu dni od zakupu urządzenia.
 3. Gwarancją objęte są tylko urządzenia pochodzące z autoryzowanej sieci dystrybucji gwaranta, zakupione bezpośrednio u autoryzowanego sprzedawcy
 4. Gwarancja traci ważność jeśli urządzenie było modyfikowane lub naprawiane przez osoby nie mające pisemnej autoryzacji gwaranta.
 5. Gwarant zobowiązuje się, że w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania urządzenia do naprawy odeśle naprawione urządzenie do klienta. W przypadku nieopłacalności naprawy gwarant może wymienić całe urządzenie lub uszkodzoną część na nową.
 6. Szczegółowy sposób postępowania przy zgłoszeniu urządzenia do naprawy opisany jest na stronie importera (Beltronics-Serwis) w zakładce opisującej informacje serwisowe (RMA)
 7. Gwarancja obejmuje tylko uszkodzenia urządzenia, nie może być podstawą do innych roszczeń, w szczególności odszkodowania lub wynagrodzenia strat materialnych ani uszczerbków w zdrowiu.
 8. Gwarancja nie obejmuje kosztu demontażu ani ponownej instalacji uszkodzonego urządzenia oraz kosztów transportu, chyba, że w informacjach serwisowych na stronie producenta będzie podana inna informacja.
 9. Wszelkie próby zmiany oznaczeń modelu i numeru seryjnego urządzenia lub w szczególności bra numeru seryjnego lub uszkodzenie plomby gwarancyjnej jest podstawą do utraty gwarancji.